آسانسور شیراز

استاندارد آسانسور

سازمان استاندارد ایران برای نصب و راه اندازی اسانسور قوانین و ممیزی هایی دارد که رعایت و اجرای آنها امنیت سرنشینان اسانسور را تضمین میکند.

1398/02/07[ ادامه ... ][نمایش : 429]

آسانسور

1398/09/18[ ادامه ... ][نمایش : 83]

تعریف آسانسور

1397/10/27[ ادامه ... ][نمایش : 5605]