در مورد آسانسور

تعریف آسانسور

1397/10/27[ ادامه ... ][نمایش : 5654]

چاه آسانسور

فضای اختصاص داده شده برای نصب آسانسور چاه آسانسور گفته می شود.

1397/11/07[ ادامه ... ][نمایش : 12436]